Statusen för solcellsstöd och slopat bygglov för solpaneler

I en tid med ovisshet vad beträffar regeringssituationen, kan frågor gällande den förnyelsebara energin bli oklara. Solcellsstöd och bygglov för solpaneler är exempel på två av de frågor som hamnat på tapeten i den politiska debatten.

Solcellsstöd som ett politiskt diskussionsområde i budgetgenomgångarna enligt Paneltaket AB

De olika politiska partierna i landet är relativt oense om solcellsstödet framtida existens. Den budget som gick vinnande ur budgetstriden var Moderaternas budget som fick stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna yrkar om ett sänkt solcellsstöd från 915 miljoner till 475 miljoner för det kommande året. De vill dessutom sänka stödnivån till 15 %, en nivå som moderaternas stödjande partier egentligen vill ha lägre. Energimyndigheten beskriver hur ansökningar för över 1000 miljoner kommit in för 2019. Med en halvering av budgettillskottet skulle detta innebära att en stor del ansökande inte får det stöd som de tänkt sig.

Parallellt kan en sänkt stödnivå från 30 till 15 procent faktiskt innebära att nästan alla ansökningar blir bekräftade vilket är bra på det sättet enligt Paneltaket. Den planerade stödnivån blir här istället halverad, vilket innebär att aktören får 15 procent av sin installation subventionerad, i jämförelse med de tidigare 30 procenten. Även Energimyndigheten diskuterar hur administrationen av solcellsstödet kan förändras och förbättras. Detta inkluderar bland annat effektivare administrationssystem, enklare tillgänglighet att söka samt mer personal som sköter ansökningarna. Med dessa lösningar hoppas energimyndigheten kunna sänka de nuvarande långa ledtider som finns på att få sitt ansökan beviljad.

Samtidigt som budgetröstningen faktiskt gått igenom så blir det svårt att göra praktiska förändringar till dess att en regeringen tillträtt helt. Regeringen måste ändra i förordningen för att en förändring ska ske, något som övergångsregeringen knappast lär vara intresserad av. Därmed är det väldigt oklart ifall om och när denna förändring faktiskt blir av. En förändring i det nuvarande solcellsstödet skapar en annan situation på marknaden, där den tidigare subventionen delvis eller helt får tas ur solcellskalkylerna. Paneltaket uppfattar solcellsstödet framtida existens och synen på ett behov av stöd som investeringsincitament som ett intressant diskussionsområde. Här kan stödet sättas i relation till den positiva pris-och teknikutveckling som sker på marknaden.

Glada besked om slopat bygglov för solceller

På bygglovsfronten kan det samtidigt levereras allt mer klara besked. Sommaren 2018 röstade riksdagen igenom förslaget om ett allt mer slopat bygglov för solceller. Förslaget innebar att installationer som följer byggnaders detaljplan blir fria från att söka bygglov. Detta inkluderar även byggnader vars utseende förändras markant. Därmed blir det nu istället centralt att kontrollera så att installerade solcellsmoduler inte strider mot detaljplanen. Om solcellsmodulerna inte följer regeln om detaljplan och PBL (plan- och bygglag) riskerar fastighetsägaren att få en föreskrift om förändrad eller avlägsnad installation.

Detta kan dock se som små detaljer i ett större sammanhang, där alternativet hade kunnat vara bygglov för alla installationer. Det slopade bygglovet minskar helt enkelt byråkratiska processer och onödiga steg i installationskedjan som kan hindra aktörer från att investera i solenergin. Paneltaket ser därför det relativa slopade bygglovet för solceller som ett positivt steg för solenergin i landet. Det kan beskrivas som ännu en faktor som förflyttar vårt land till ett allt mer förnyelsebart samhälle, trots de oklarheter som fortfarande råder bland våra stadsstyrande!

Källhänvisning

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tusentals-villaagare-kan-bli-utan-solcellsbidrag

https://www.nyteknik.se/premium/risk-att-stodpengar-redan-ar-tingade

https://www.sydsvenskan.se/2018-12-12/riksdagen-rostar-om-statsbudget

https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/slopat-krav-pa-bygglov

Paneltaket logo

 

Solcellsstödet oförändrat i övergångsbudgeten för 2019!

Solcellsstödet i praktiken

Paneltaket är glada att meddela att det nuvarande solcellsstödet på 30 % kommer att finnas med i den övergångsbudget som föreslagits för 2019 av den rådande regeringen. Detta innebär alltså en för tillfälligt oförändrad nivå av bistånd som distribueras till solcellsinvesterare. I praktiken innefattar detta 975 miljoner kronor som under det 2019 ska delas ut till de som ansökt och står i kör för stödet. Då kön uppgår till en gemensam kostnad av lite drygt en miljard kronor så kommer alla som för tillfället sökt att få sina anslag beviljade under det kommande året. Samtidigt föreslås det även i övergångsbudgeten att stödet ska sänkas för nästkommande år. Detta inkluderar 535 miljoner kronor för 2020 och endast 10 miljoner kronor för 2021.

Övergångsregeringens befogenheter

Vad gällande besluten så har en övergångsregering dock begränsade befogenheter när de sammanställer en budget för kommande år. Budgeten måste helt enkelt utgå ifrån tidigare riksdagsbeslut, vilket innebär att politiskt färgade förslag som inte röstats igenom inte heller ska beaktas. Budgeten ämnar därför genomföra riksdagsbesluten för 2018 istället för att verka som en reformbudget. Övergångsbudgeten ska alltså endast säkerställa att den statliga verksamheten kan vara ett fortsatt fungerande organ till dess att en ny regering tillsatts. Därmed är det inte säkert att de nuvarande mål biståndssiffror som lagts för 2020 och 2021 kommer att bli verklighet.

Det finns alltså generellt en väldigt utbredd positiv inställning till sol-el bland de flesta politiska partier i Sverige. Utan solcellsstödet skulle solenergin utveckling i Sverige på ett sätt kunna beskrivas som endast marknadsstyrd. Nu får utvecklingen en tvådelad väg där solenergins utveckling både styrs av marknaden och av budgeten. Att solcellsstödet kommer finnas kvar en tid till kan ses som positivt för Paneltaket och såklart de aktörer som vill in på marknaden. Solcellsstödet skapar incitament att vidare investera i solenergi och installera solceller och solpaneler. Det fortsatta Solcellsstödet för 2019 blir alltså en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete mot allt mer solenergi.

Källhänvisning

http://www.solelkommissionen.se/debattartiklar/solcellsstodet-med-i-overgangsbudgeten/

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/11/budgeten-for-2019-pa-fem-minuter/Paneltaket logo